assaig per a una economia interpersonal _

 

   
   

 

Manifest

1. La construcció moral de la qual parteix el model econòmic actual escapça qualsevol possibilitat d’imaginar un funcionament diferent.

2. El benestar és una responsabilitat col·lectiva, no una definició social i no pot dependre de les destreses, la informació, la capacitat adquisitiva o la sort de cada individu.

3. Tot individu té una singularitat definida pel seu capital immaterial (coneixement, sensibilitat, afectivitat, habilitat, etc). L’activació d’aquesta singularitat enriqueix el sistema social en posar en circulació les seves capacitats en relació amb els altres.

4. La pràctica de la donació, del regal vehicula l’energia creativa, allibera el lligam a la lògica dictatorial del mercat i possibilita una reacció d’expansió col·lectiva que crea vincles relacionals i transforma la realitat.

BULLA és un projecte de Toni Giró per a IGAC. Container. 2014

1 > TRIA ALGÚ

2 > REGALA-LI TEMPS

3 > FES UNA ACCIÓ

4 > EXPANDEIX LA CADENA

5 > TRANSFORMA LA REALITAT

 

Manifest

1. The moral construct on which the present-day economic model is based frustrates any possibility of imagining a different way of functioning.

2. Well-being is a collective responsibility, not a social definition, and cannot depend on the skills, information, purchasing power, or good fortune of each individual.

3. Every individual’s immaterial capital has some clearly defined characteristic (knowledge, sensibility, affectivity, skills, etc.). If these characteristics are activated, they enrich the social system by circulating these abilities amongst other people.

4. The practice of offering a present, of giving, transmits creative energy, frees ties from the dictatorial logic of the market and makes it possible for a reaction of collective expansion to create personal links and transform reality.

BULLA is a project by Toni Giró for IGAC. Container. 2014

1 > CHOOSE SOMEONE

2 > GIVE THEM YOUR TIME

3 > DO SOMETHING

4 > EXTEND THE CHAIN

5 > TRANSFORM REALITY

 

> INTRUCCIONS / INTRUCTIONS <