__________
assaig per a una economia interpersonal _

 

 

Fa més de 6.000 anys per als intercanvis comercials importants, s’establia un sistema de transport garantit, basat en les bullae. En el carro del transportista hi havia una bola de fang cuit, a l’interior de la qual es disposaven unes fitxes que representaven els diferents productes transportats, per mitjà d’inscripcions gravades i reproduïdes també a la superfície de la bola. En arribar a destí, s’obria la bola i es comprovava que el seu contingut coincidia amb el del carro. La moneda era un instrument abstracte que només tenia valor en funció d’una mercaderia realment existent.

En el món actual hem delegat la responsabilitat de les transaccions comercials en un sistema econòmic que no té cap correspondència amb la realitat del que intercanviem (treball, capital, temps, bens, serveis) però imposa el seu criteri basat en l’hiperconsum, clau de la seva perpetuació i domini sobre les nostres vides.
 
More than 6,000 years ago, for important commercial transactions there existed a system of guaranteed transport, based on bullae. On his cart the carrier would have a ball of hardened clay which contained clay figures and inscriptions representing the goods and these inscriptions would be repeated on the surface of the bulla. On arrival, the ball would be opened and its contents checked to see if it coincided with the goods on the cart. A coin was an abstract instrument whose value depended on real existing merchandise.

In our present-day world, we have delegated responsibility for commercial transactions within an economic system that has no relation to the real things we exchange (work, capital, time, goods, services) but that imposes its criteria based on hyper-consumption to perpetuate itself and dominate our lives.